Garantie & voorwaarden

10 jaar garantie op het materiaal én de montage

De fabrikant geeft 10 jaar garantie op de waterdichtheid van het materiaal.  Al onze materialen hebben het KOMO certificaat, zie o.a. GarantgumCTG2012  Resitrix CTG.

Wij geven u 10 jaar garantie op de montage ervan.

garantiecertificaat

Garantieduur

Deze garantie is geldig gedurende 10 jaar na factuurdatum en houdt in:

  1. Gratis reparatie van alle lekkages die ten gevolge van de door Koops Dakbedekking aangebrachte ondeugdelijke materialen zijn ontstaan.
  2. Gratis reparatie van lekkage die het gevolg te zijn van een gebrek in de gegarandeerde eigenschap.  Dit wordt geacht niet het geval te zijn wanneer de lekkage mede het gevolg kan zijn van bouwkundige onvolkomenheden zoals: onvoldoende afschot, onvoldoende stabiliteit van de onder-constructie, onvoldoende hemelwaterafvoeren, onvoldoende nood-overstorten/spuwers.

 

Garantiereglement

De principaal/dak eigenaar is verplicht tijdens de garantieperiode de dakbedekking jaarlijks te inspecteren en in goede conditie te houden. Dit in verband met de beoogde levensduur van de dakbedekkingsconstructie. Indien gewenst kunt u ook een onderhoudscontract bij Koops Dakbedekking afsluiten.

Zie ook onze Algemene voorwaarden

 

Uitsluitingen

Uitgesloten van garantie zijn schade en kosten veroorzaakt en/of ontstaan door:

1. Bedrog door gebruiker.

2. Onvoorziene mechanische of gewelddadige oorzaken.

3. Natuurverschijnselen zoals aardbevingen, aardverschuivingen,  windhozen en storm.  Onder storm wordt verstaan een           windsnelheid gemeten door het K.N.M.I. te Bilt van hoger dan 20 m/sec.

4. Brand of explosie.

5. Overheidshandelingen en daden van molest.

6. Het verlies van samenhang van de ondergrond en/of werking van de onderliggende constructie.

7. Reparatiewerkzaamheden of wijzigingen in de staat, welke niet door Koops Dakbedekking zijn uitgevoerd en/of aangebracht.

 

Garantie

De garantie is alleen van kracht indien de aanneemsom is voldaan en aan de garantievoorwaarden is voldaan.   Indien aan onderstaande voorwaarden niet is voldaan, vervalt elk recht op een kosteloze reparatie en/of schadevergoeding.  De aansprakelijkheid van Koops Dakbedekking is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.

 

Schademelding

In geval van schade is de in het garantiecertificaat vermelde dak eigenaar verplicht Koops Dakbedekking binnen 5 werkdagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van: n.a.w.-gegevens, factuurnummer en een gespecificeerde uitleg van de schade. Tevens dient de dak eigenaar Koops Dakbedekking in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek te doen. De aansprakelijkheid van Koops Dakbedekking is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.